Quy định chung    (27-07-2018 08:29:00)

     

2.1 Người đăng tin: Là quản trị hệ thông website đăng tin trên website.

2.2 Người mua (Khách hàng): Là các chủ thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu mua

 

0913 558 464

yahoo support skype